Μελλοντικά Σχέδια

Απαιτούνται περισσότερες αναλύσεις και προσεγγίσεις στη μελέτη των πρακτικών ανάσυρσης δεδομένων υγείας για να αναπτυχθεί περαιτέρω η έρευνα, οι πρακτικές εφαρμογές και οι στόχοι πρόβλεψης ή εκτίμησης.

Η ανατροφοδότηση από κρίσιμες διαδικασίες έχει εξαιρετική σημασία για τη βελτίωση των ικανοτήτων εκτίμησης οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων.
Τα μη δομημένα ή ημιδομημένα κείμενα αποτελούν τεράστια πηγή πολύτιμων πληροφοριών.

Στην παρούσα Πρώτη εκδοση έγιναν τα πρώτα βήματα στην κατεύθυνση αυτή. Η συγκέντρωση δεδομένων από τη χρήση του λογισμικού, τις μετρήσεις και τις καταγραφές, δίνει τη δυνατότητα για την περαιτέρω εμπλουτισμό με κανόνες των τεχνικών για κάθε διαδικασία βασισμένη σε αλγορίθμους.

Όσο το λογισμικό θα εξελίσσεται με την συγκέντρωση πληροφορίας και την ανατροφοδότηση από κανόνες, πρέπει να επανεκτελούνται κάποια από τα στάδια σχεδίασης και υλοποίησης. Είναι αναγκαίο να γίνεται περιοδικός έλεγχος για την απόδοση των διεργασιών και διερεύνηση της δυνατότητας διεύρυνσης και βελτιώσης τους.


Διεύρυνση


Μελλοντικό στόχο μπορεί να αποτελέσει η ενσωμάτωση στην εφαρμογή διαδικασιών της Βιοπληροφορικής. Η Βιοπληροφορική παρέχει ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες για τη μοριακή βάση της ανθρώπινης υγείας. Τα άμεσα οφέλη της εν’ λόγω πληροφορίας θα είναι να επεκταθεί η κατανόηση του ρόλου των τροφίμων στην υγεία. Η ανάπτυξη τεχνικών της βιοπληροφορικής είναι απαραίτητες για την διερεύνηση συσχέτισης μεταξύ διατροφής, γονιδίων και ασθενειών με στόχο την εξατομικευμένη διατροφή βάσει του γενετικού υπόβαθρου. Η διερεύνηση αυτή θα έχει τους δυο παρακάτω αντίρροπους προσανατολισμούς.


Διατροφογενωμική ή Διατροφογονιδιωματική είναι η επιστήμη η οποία ερευνά τον ρόλο που παίζουν τα θρεπτικά συστατικά των τροφών που καταναλώνουμε στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται τα γονίδια μας, το κατά πόσο δηλαδή η λειτουργία και έκφραση των γονιδίων μας επηρεάζεται από τα θρεπτικά συστατικά (ρόλος των θρεπτικών συστατικών στην τροποποίηση της έκφρασης των γονιδίων).

Διατροφογενετική είναι η επιστήμη διερεύνησης του τρόπου με τον οποίο αντιδρά ο ανθρώπινος οργανισμός στα διάφορα θρεπτικά συστατικά ανάλογα με το γονιδιακό υπόβαθρο του (ρόλος των γονιδίων στον βαθμό κινδύνου ασθενειών), π.χ αν με μία δεδομένη εκδοχή γονιδίου που έχει κάποιος θα αποκτήσει αυξημένες τιμές χοληστερίνης αν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες κορεσμένων λιπαρών οξέων.

 

Διασύνδεση

Στους μελλοντικούς στόχους είναι η διασύνδεση του συστήματος με άλλα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται στο χώρο της υγείας και της επιστήμης των τροφίμων. Ο στόχος είναι η πληροφορία να αποθηκεύεται μόνο μια φορά ώστε να χρησιμοποιείται από διαφορετικά συστήματα χωρίς να παρουσιάζονται ασυνέπειες μεταξύ των δεδομένων.

Ολοκλήρωση


Τέλος, στοιχείο περαιτέρω ολοκλήρωσης του λογισμικού είναι δυνατόν να αποτελέσει η ενσωμάτωση λειτουργιών συστημάτων ποιότητας. Με την εξειδίκευση αρχών ποιότητας την παρακολούθηση, τον έλεγχο των αποτελεσμάτων και τον προσδιορισμό δεικτών, θα δίνεται η δυνατότητα μιας άμεσης εικόνας των παρεχομένων υπηρεσιών από την εφαρμογή και τους χρήστες της.

Πέρα από την ολοκληρωμένη μηχανοργάνωσης της διαιτολογικής διαδικασίας εφαρμόζονται τεχνικές εξόρυξης δεδομένων οι οποίες καλύπτουν αναγκαιότητες σε δεδομένα και κανόνες. Υλοποιούνται διαδικασίες οι οποίες αντιμετωπίζουν ζητήματα λειτουργικών απαιτήσεων με Εμπλουτισμό, από διάφορες πηγές, των πινάκων σύνθεσης τροφίμων.

 

 

 

 

 

Facebook Image